Medicinhåndtering

Lundens procedure i forbindelse med medicinhåndtering.

Formål

At den rigtige medicin gives til den rigtige gæst på den rigtige måde og på rette tid.

Pårørendes ansvar

Det er de pårørendes ansvar, at medicinen er doseret korrekt i godkendte medicinæsker til hele aflastningsopholdet. Ved længere ophold udover én uge, mærkes medicinæskerne med ugenummer.
Gæsterne skal medbringe medicin til hvert ophold det vil sige at der kun opbevares det medicin/PN, der skal udleveres til den aktuelle gæst.
Der skal være påført fulde navn og cpr. nr. på medicinæskerne, endagsæskerne og lignende.
P.N. medicin, flydende medicin og ekstramedicin medbringes i originalemballagen. Der skal medbringes engangssprøjter til hver medicingivning.
Naturmedicin og kosttilskud skal være ordineret af lægen.

Der skal altid medbringes et af Lunden udleveret medicinskema, som er á jourført.
Det er vigtigt, at præparatnavn og mængde fremgår tydeligt på skemaet, det er ikke tilstrækkeligt at skrive antallet af piller.
Ved ændringer skal der udfyldes et nyt skema!
Her kan du finde et nyt medicinskema

Her kan du se et eksempel på et udfyldt skema

Personalets ansvar

Det er personalets ansvar, at medicinen opbevares i aflåst medicinskab/medicinkøleskab.
Der er personalets ansvar at sikre sig, at der er det rette antal piller til rette vedkommende på det rette tidspunkt og at der er overensstemmelse med medicinskemaet, som er i æsken.
I de tilfælde, hvor der er uoverensstemmelse, kontaktes de pårørende eller i deres fravær egen læge/ vagtlægen.
I de pårørendes fravær (ferierejse eller lign.) kan personalet modtage en ordination fra lægen. Personalet skal sikre sig, at ordinationen er forstået, således at personalet nedskriver ordinationen og læser den højt for lægen.
Dosering foretages altid af social- og sundhedsassistenterne – undtaget herfra er i forbindelse med flydende medicin.

Personalet kvitterer med initialer på et medicinkvitteringsskema hver gang, der er udleveret medicin.

Ved fejlmedicinering kontakter personalet de pårørende og/eller læge.
Alle fejlmedicineringer, doseringsfejl af pårørende/personale, glemt medicin, mistet medicin, fravalg af medicin indberettes af personalet på www.dpsd.dk

Som udgangspunkt uddeles medicin af det faste personale, der har autorisation eller har modtaget medicinhåndteringskursus men vikarer kan i samråd med det faste personale give optalt medicin.

Ledelsens ansvar

Ledelsen er ansvarlig for, at der er udarbejdet en lokal vejledning i medicinhåndtering og at den er tilgængelig for og kendt af medarbejderne.                                                                                                                        
Det er ledelsens ansvar, at sikre personalet adgang til medicinhåndteringskursus.
Det er ledelsens ansvar, at alle fejlmedicineringer drøftes på personalemøder m. h. p. forebyggelse.
Det er ledelsens ansvar, at nærværende procedure udleveres til de pårørende.